Brexit är ett fält som det kan vara svårt att navigera i även för makroanalytiker.

Hur påverkar makrofaktorer vår region?

Sverige i stort och Västmanland specifikt är en väldigt exportberoende region. Framgång har pratat med Susanne Spector på Nordea, Erik Asph Hennerdal på Region Västmanland och Magnus Lindahl på Handelskammaren Mälardalen för att få en större insikt över hur de stora globala frågorna påverkar våra västmanländska företag. Hur ser utvecklingen ut för de exporterande företagen? Och vilket stöd finns att få för dig som företagare som funderar på att utveckla din internationalisering?

En av de vanligaste frågorna som Jessica Spector får höra från företag är: När vänder det? 

– Det är svårt att veta förstås. I den senaste prognosen som vi tagit fram så ser vi en vändning mot slutet av det här året, även för exportföretag. Just nu är det annars mycket oro kring Corona-viruset. Hur det kommer att påverka är svårt veta, men den bästa gissningen är att det kommer att påverka Kina det första kvartalet och kan spilla över på övriga världen också. Den avgörande frågan är hur lång tid varar det? Det skulle kunna bli så att det påverkar och ger ett hack i den positiva utvecklingen och fördröjer vändningen globalt. När det gäller avtalet mellan USA och Kina, så är det bra att det satt stopp för eskaleringen. Däremot är det svårt att sätta prognoser för Trump, annat än att han kommer maximera chansen att vinna omvalet. Generellt är självklart osäkerhet det värsta för företag, många gånger är det bättre med dåligt säkert än bra osäkert, berättar Susanne Spector.

När det gäller Brexit är det ett fält som det kan vara svårt att navigera i även för makroanalytiker förklarar Susanne.

– Det vi kan säga är att det är en otroligt tajt tidsram att förhandla fram ett frihandelsavtal på 11 månader. Jämförelsevis kan nämnas att det tog sju år för EU och Kanada att förhandla fram sitt frihandelsavtal. En sådan här förhandling har aldrig skett på en så här kort tid innan, så man ska inte underskatta risken för att vi fortfarande får en hård Brexit. Huvudscenariot som vi bedömer det är att det blir en förlängning av tidsramen så att ett nytt avtal kan förhandlas också under 2021.

Tjänsteexporten 

En intressant spaning handlar om tjänsteexporten.
– När det gäller tjänsteexporten är trenden att det blir en allt större del av exporten totalt sett. Däremot är det lite svårt att följa trenderna, när exempelvis ett läkemedelsföretag får ett patent så kan det lyfta tjänsteexporten mycket under ett kvartal. Det finns även en trend där företag klassas om från varu- till tjänsteproducerande, Ericsson är ett sådant exempel som sedan några år tillbaka räknas som tjänsteexportör där fysiska produkter endast är en biprodukt.

Mild lågkonjunktur

När det gäller lokala trender så märks lågkonjunkturen av i Västmanland.
– Det gäller speciellt på arbetsmarknaden där arbetslösheten har gått upp och man anger att man kommer att anställa färre. Här skiljer det sig åt mycket jämfört med för 1,5 år sedan då många angav att de hade stor brist på arbetskraft. Många företag känner av den globala lågkonjunkturen, många av regionens företag är också väldigt exportberoende. Däremot är det viktigt att nämna att det vi pratar om är en mild lågkonjunktur av den typ som inte brukar vara under så lång tid. Områden som är mindre drabbade av lågkonjunkturen, i hela landet, är exempelvis miljöteknik som det finns ett stort sug efter. Samtidigt med lågkonjukturen så är det samtidigt på flera områden stor arbetskraftsbrist. Konkurrensen med andra städer i Mälardalen upplevs som stor när det gäller talanger. Längre perspektiv I längre perspektiv så har arbetsmarknaden i Västmanland förbättrats betydligt.

– Ser man tillbaka 10-15 år så har det framförallt sedan 2017 gått att se en tydlig förbättring på arbetsmarknaden. Den här utvecklingen har vi ännu inte jättebra förklaring till, den bästa hypotesen är att det handlar om en ministrukturomvandling med ett större inslag av mer små företag, fler tjänsteföretag, berättar Susanne Spector.

Fler exportföretag

Hur ser då utvecklingen ut i Västmanland för exportföretagen? Erik Asph Hennerdal som är näringslivsutvecklare på Region Västmanland kan berätta mer.
– Vi hade en positiv utveckling av Västmanlands export från 2018 till 2019, med en ökning från 42 till 43 miljarder. En stor del av det här står våra storföretag för, en del av ökningen kan knytas till vår svaga kronkurs. Det som är intressant är att vi dessutom sett en ökning av antalet exporterande företag vad gäller alla typer av små och medelstora företag från 1–250 anställda. Totalt har vi sedan 2011 ökat med 100 exporterande företag. Den allra starkaste ökningen gäller kategorin 1–9 anställda, där vi ser den högsta siffran vi någonsin haft. Det är även den typ av företag där vi lägger våra största insatser, berättar Erik.

 

Ta hjälp med Brexit

Det finns ett antal orosmoln. 

– Brexit är nu genomfört, effekterna för vår region går det inte helt säkert att säga något om. Storbritannien står för 11% av regionens export, men det påverkar även de företag som köper varor från landet. För företag finns det mycket hjälp att få när det gäller att förbereda sig för Brexit, så mitt råd är att verkligen ta hjälp nu innan det nya frihandelsavtalet är klart. 

Forskningsprojekt

Vilka insatser gör då Region Västmanland för att främja export och internationalisering?

– Vi vill underlätta en ökad internationalisering för regionens företag. En del av detta handlar om etablering, där vi senast har arbetat med två större etableringsmöjligheter från globala företag i Köping och Västerås. Denna typ av etablering ger positiva kringeffekter självklart. Andra delar av det vi arbetar med handlar om att underlätta forskningssamarbeten. Här finns en stor potential och vi skulle gärna uppmuntra fler västmanländska företag att ta genvägen till export genom samverkan med utländska företag i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Ofta kan ett interkulturellt utbyte vara första steget mot export. Ett område vi skulle kunna bli bättre på är att främja utländska investeringar i Västmanlands företag, förklarar Erik.

Ny exportstrategi 

Den 13:e december presenterade regeringen Sveriges nya Export- och investeringsstrategi. 

– Den nya strategin passar väl in i de prioriteringar som vi har gjort i Västmanland. Det läggs en stor tonvikt på regional exportsamverkan, vilket i vårt fall handlar om ett nära samarbete med Business Sweden, Exportkreditnämnden och Handelskammaren Mälardalen. Här har vi nyligen startat ett nytt exportnätverk för att utbyta erfarenheter, dra lärdomar och diskutera vilka gemensamma internationella mässor som vi kan besöka tillsammans. Under 2020 kommer vi att prioritera USA och Tyskland, där det finns en möjlighet för företag att få en kraftfull matchmaking med företag i dessa länder. Även länder som är intresserade av att exportera till Indien har mycket att hämta. För företag som vill satsa mer på export finns mycket hjälp att hämta. Exempelvis har vi upp till 250.000 kr att söka för företag som vill satsa på export, exempelvis för att göra landanalyser, mässbesök med mera. Även vid större satsningar som att etablera landkontor i ett nytt land finns det stöd att få, säger Erik.

Nyttja personalen

Något som fler företag kan bli bättre på är att utnyttja sin egen personal för att främja exportsatsningar.

– Vi ser att det finns en stor potential att inventera den egna personalen. Kanske finns det en fransktalande anställd som arbetar i produktion som kan tas in i strategiskt utvecklingsarbete vad gäller export till Frankrike. Det är inte ovanligt att företag väljer att exportera till nordiska länder i första hand på grund av att de känner osäkerhet vad gäller språk. Det finns en outnyttjad potential här, våra västmanländska företag är starka inom många av de områden som efterfrågas i omvärlden. Av det skälet önskar jag att svensk know-how och svensk kunskap sprids bättre, och att än fler små och medelstora företag i regionen tar nästa steg i sin internationalisering, säger näringslivsutveckare Erik Asph Hennerdal på Region Västmanland. En av de aktörer som Region Västmanland arbetar nära är Handelskammaren Mälardalen, där Magnus Lindahl arbetar som chef för internationell handel.

– Tillsammans med mina kollegor arbetar vi i hela vår region med de här frågorna. Vi inspirerar och stöttar regionens företag i att göra fler, säkrare och lönsammare internationella affärer. Internationalisering är ett av våra fokusområden på Handelskammaren Mälardalen. Vi vill att fler skall handla internationellt för att det helt enkelt är extremt viktigt för vår sysselsättning, ekonomi och vårt välstånd både nationellt och regionalt, förklarar Magnus.

Nätverkande nyttigt

Utvecklingen under de senaste åren ställer dessutom allt högre krav på svenska företag.

– Internationell konkurrens, hållbarhet, teknikutveckling för att nämna några gör att företag idag behöver vara än lite mer på tå jämfört med bara för några år sedan. För att behålla och utveckla sin marknadsposition behöver man som företag försöka se vad som kommer i nästa steg, det gäller oavsett bransch.

Hur agerar ni konkret?

– För exportföretag dyker det ofta upp situationer som de inte stött på förut, då Handelskammaren arbetar med internationell handel hela dagarna kan vi se mönster och med vår erfarenhet och kunskap ge tips och råd. Dessutom erbjuder vi även nätverk, kunskapsseminarier och kontinuerligt ett antal uppskattade och nyttiga utbildningar som stärker företagens interna kompetens. Ett annat stort värde med att gå på t ex seminarier och utbildningar är möjligheten att träffa andra företag som har liknande eller andra utmaningar och möjligheter. Ofta är just mötet med andra otroligt nyttigt och värdefullt för deltagarna. För små och medelstora företag är en av de stora utmaningarna ofta resurser, i form av tid, pengar, kompetens och nätverk.

– Här kan vi komma in och stötta, leda och hjälpa. Vi kan systemet och aktörerna. Vi kan guida rätt, öppna dörrar och förklara, exempelvis vad Exportkreditnämnden gör och förklara vilken hjälp som man kan få av Kommerskollegium, eller någon annan av aktörerna i systemet. En fråga till oss sparar ofta mycket tid istället för att själv leta reda på rätt svar och kontaktperson.

Synen på framtiden

Hur ser företagen ni möter på framtiden?

– På många sätt är det en mer svårtydd värld idag, med alltifrån handelskonflikter till Brexit, och vad det innebär för just mitt företag. Ett sätt att minimera risken är att ägna mer tid åt strategiska frågeställningar. Det är en utmaning för små och medelstora bolag att hitta resurser för att just avsätta den tid som krävs för detta. Samtidigt som tid är bland det mest värdefulla vi har så är potentialen är samtidigt stor om många småbolag med spännande produkter skulle kunna utöka sin internationella handel. En önskan är ju att företag som är underleverantörer tar ett kompletterande steg mot andra erbjudanden och mer produktägarskap. Utmaningen är att få fler företag att våga ta steget vidare.

– Förhoppningen är att det stöd vi ger gör att fler vågar ta steget och upptäcker att det finns bra hjälp och stöd att få med sin internationella handel – det är jätteviktigt för oss alla, säger Magnus Lindahl, ansvarig för internationell handel på Handelskammaren Mälardalen.