“47% av Sveriges BNP utgörs av export”

Den 13:e december presenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringslivsminister Ibrahim Baylan Sveriges nya export- och investeringsstrategi. Bakgrunden till strategin handlar om hur viktig exporten är för Sverige och svensk utveckling. Här presenterar vi ett urval av de olika delar som den nya strategin omfattar.

När den nya export- och investeringsstrategin presenterades betonades hur viktig svensk export är för Sverige. Där exporten står för 12% av USAs BNP, står exporten för 47% av Sveriges BNP. Ett annat mått på betydelsen av svensk export är att 1,5 miljon människor varje dag går till en arbetsplats knuten till vårt lands export. Det som man lyfter fram i den nya strategin handlar om att i högre utsträckning än tidigare kunna erbjuda insatser för företag i hela landet. Här blir regionernas roll viktig.

Stå upp för frihandel

Under presskonferensen då export- och investeringsstrategin presenterades uttrycktes en oro för en ökad protektionism i världshandeln och att det därför från svensk sida finns ett behov av att mer offensivt stå upp för värdet av frihandel.
Samtidigt pekade man också på hur viktigt samarbete, mellan politik, näringsliv och myndigheter är för att få till såväl stora affärer, som internationella etableringar och investeringar i Sverige. Samarbete skall ske under paraplyet ”Team Sweden” där regionala aktörer får en tydligare uttalad roll.

Utanför storstäderna

De branscher som lyfts fram som särskilt viktiga för regioner utanför storstäderna är tillverkningsindustrin, gruvnäringen, skogsnäringen, besöksnäringen samt lantbruks- och livsmedelsindustrin. För dessa branscher föreslås specifika insatser kopplade till internationalisering.

Fler branscher får stöd

En av nyheterna i strategin är att fler branscher än tidigare kan få exportstöd och att nationella aktörer som Exportkreditnämnden skall få ett förtydligat uppdrag att sprida kunskapen om den typ av hjälp som de kan erbjuda företag i hela landet.

Startups och scaleups

Särskild prioritet läggs på att uppmuntra småoch medelstora företag att öka sin export. Härkommer man att ge resurser till att informera små- och medelstora företag mer om hur de kan dra nytta av frihandelsavtal. Dessutom kommer en särskild satsning på startups och scaleups inom klimat- och miljöteknikområdet göras i samarbete med science parks och inkubatorer.

Silicon Valley

Regeringen presenterade också på presskonferensen att de kommer inleda en satsning för att stärka den svenska närvaron på den amerikanska östkusten. För att på det sättet kunna stötta små- och medelstora företag med kontakter inom IT, kulturella och kreativa näringar som dataspel, film och musik. Men även för att fördjupa kontakter vad gäller AI och andra nya teknologier.

Stöd utomlands

Svenska företag som vill etablera sig på nya marknader eller vill svara på stora anbud utomlands ska i högre grad kunna få stöd på plats. Det sker genom att ambassader på tillväxtmarknader kommer att få personalförstärkningar just för att kunna ge handfast stöd på plats.

Internationella mässor

Sverige kommer att delta på en av världens största industrimässor Hannovermässan. Dessutom kommer Sverige delta i världsutställningen i Dubai med en svensk paviljong. Strategin bygger på en överenskommelse mellan den svenska regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

 

FAKTA

Målet för export- och investeringsstrategin:

  • Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP.
  • Fler små och medelstora företag ska exportera.
  • Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.
  • Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft.
  • Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka.