Samverkan skapar ökad attraktivitet

Sparbanken Västra Mälardalen spelar en aktiv roll i sin region och har gjort så under lång tid. Framgång träffar ­Mikael Bohman, VD för Sparbanken Västra Mälardalen, och även ordförande i Västra Mälardalen i Samverkan.

ViS vill öka tryggheten på de tre orterna genom permanenta ljussättningar i stadsmiljöerna. Foto: Tobias Gillberg, ViS

Berätta om Västra Mälardalen i ­Samverkan (ViS)!

– ViS bildades 2007 som en ekonomisk förening på initiativ av näringslivet i regionen, för att arbeta med utveckling av vår region Västra Mälardalen. Under den här tiden hade vi många utmaningar i regionen, och det krävdes en kraftsamling. Arboga, Kungsör och Köpings kommun anslöt till samarbetet 2011. Sedan dess samverkar ViS i princip med samtliga näringslivsorganisationer och kommunerna i regionen. På den årliga VM-festen hyllar vi tillsammans regionens framgångsrika företag och företagare, samt uppmuntrar till entreprenörskap.

Vad är fördelarna att arbeta med ­Västra Mälardalen som en region?

– Grunden är att vi ser att det är en gemensam arbetsmarknad, med mycket pendling mellan våra orter. Varje kommun är relativt liten var och en för sig, men som region blir de tre kommunerna både starkare och större.

Vad är ert syfte?

– Vårt syfte är att arbeta för fortsatt tillväxt. Vi har plats för fler människor och fler företag, och ett behov att producera fler bostäder för att fler ska kunna och vilja flytta hit. Vår gemensamma målsättning är befolkningstillväxt, ökat antal företag och fler nyproducerade bostäder.

Vad skiljer de tre kommunerna åt?

– Egentligen är det mycket mer som förenar än som skiljer oss åt. Tillsammans har vi ett stort utbud, som gör att vi är intressanta platser att bo, leva och verka på. I Västra Mälardalen är det tryggt, enkelt och nära till ett gott och bra liv. När det gäller boendemiljöer så erbjuder Köping, Arboga och Kungsör också en intressant bredd av boendealternativ; hyresrätter, bostadsrätter, småhus på landet eller i någon av våra stadskärnor. Varje ort gränsar till varsin större ort. Västerås, Örebro och Eskilstuna är alla våra grannar. I den triangeln så är Västra Mälardalen mittpunkten.

Hur arbetar ni?

– Vi driver projekt för att utveckla regionen och sprider goda exempel som kan öka attraktionskraften och vi skapar mötesplatser och nätverk för de som bor, lever och verkar här. I många av insatserna så arbetar vi i Sparbanken Västra Mälardalen tillsammans med ViS.

Vilka är era största utmaningar?

– Historiskt har det funnits en stor utmaning med bostadsbyggande i våra kommuner, vilket var en av drivkrafterna bakom bildandet av ViS. De senaste åren har bostadsbyggandet ökat, men fortfarande är efterfrågan större än utbudet. I dagens konjunkturläge finns det självklart utmaningar för att producera bostäder. Vi har ett otroligt livskraftigt näringsliv som levererar i världsklass särskilt vad gäller teknikorienterade industriverksamheter. Då regionens företag har stora rekryteringsbehov, är det viktigt att arbeta för att öka regionens attraktionskraft.

Hur kan ni göra det?

– Vi har i flera år arbetat med attitydprojekt i Västra Mälardalen. Vi har även samlat större resurser för att kunna marknadsföra de kvaliteter som finns i vår region. Inte minst behöver vi arbeta internt så att vi ökar stoltheten hos alla som bor här, och för att agera goda ambassadörer och tillsammans få fler att upptäcka vår del av Mälardalen.

Mindre orter lockar allt mer

Mindre orter som Arboga, Köping och Kungsör har mycket att erbjuda vad gäller livskvalitet.

– En analys som Kairos Future tagit fram visar att mindre orter lockar allt mer. Vi kan konstatera ett ökat intresse från barnfamiljer eftersom vi kan erbjuda ett enklare liv, där du kan bo nära naturen, leva mer hållbart och klimatsmart. Jag flyttade från Stockholm under babyboomen i början på 1990-talet. Mina barn kunde då byta ett daghem i en barack mot ett daghem i en herrgård med flyglar i en skogsbacke. Vi upptäckte alla de kvaliteter som finns här. Livskvalitet och ett enklare liv helt enkelt. Nu 30 år senare finns såklart också helt andra möjligheter att arbeta på distans. Trygghetsfrågorna är dessutom mer aktuella idag. Ett bra exempel på hur trygghet och trivsel kan ökas är de ljussättningar av stadsmiljöer som permanentas i våra tre orter; ett projekt som drivs och genomförs av ViS.  

Mikael lyfter fram närhet och enkelhet i logistik som en av de viktiga fördelarna med regionen.

– Vi har pendlingsavstånd till Västerås, Örebro, Eskilstuna och Stockholm. Långsiktigt är det för oss viktigt att det investeras i tågförbindelsen Stockholm-Oslo, det är ett projekt som får alldeles för lite uppmärksamhet. Det är samtidigt en styrka att ha två Europavägar, Svealandsbanan, Mälarbanan och en hamn. För företag som är intresserade av att etablera sig här är det även en fördel att vi har mycket mark att erbjuda. Däremot är det precis som på andra håll en utmaning vad gäller kraft- och energiförsörjningen som är en flaskhals idag.  

Mikael Bohman, VD för Sparkbanken Västra Mälardalen. Foto: Jan Danielsson

Vilken roll spelar ni i Sparbanken Västra Mälardalen för regionen?

– Sparbanken säkerställer den lokala finansiella infrastrukturen, vi arbetar även med ett stort samhällsengagemang och medverkar till människors välmående och välbefinnande i Västra Mälardalen. Exempelvis har vi stöttat projekt för att motverka psykisk ohälsa bland skolungdomar. Det ligger i vårt uppdrag. Vi har varit verksamma här sedan 1845. Hela sparbanksidén baseras på att hushålla med resurser. Idag kallas det för hållbarhet. I grunden handlar det om att skapa bra sammanhang och bra sysselsättning för ung som gammal, och bra förutsättningar för regionens företag. Det är otroligt viktigt att människorna här mår bra och engagerar sig i vårt samhälle. Här delar vi samma mission i Sparbanken och ViS. Tillsammans samlar vi goda krafter för att medverka till att våra medmänniskor ska må bra.

Ett av många områden där Sparbanken engagerat sig är den lokala handeln.  

– Många av regionens lokala butiker har haft det tufft de senaste åren. Här har vi samlat alla handlare i en regional handelsförening med syfte att se varandra som komplement i stället för konkurrenter. Vi på Sparbanken uppmuntrar också på olika sätt till att handla lokalt. Det är lätt att bli hemmablind och missa det stora och fina utbud som finns.

Engagerad i en lång rad projekt

Sparbanken är samtidigt engagerad i en lång rad projekt för att göra livet bättre, inte minst för den framväxande generationen i regionen.

– Vi behöver ta ansvar för att överlämna en bra miljö till kommande generationer. Samtidigt vill vi också ge våra ungdomar bättre förutsättningar i framtiden, ett exempel är att främja intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Vi är även regionens största sponsor av föreningslivet, vi vet hur viktig insats föreningar gör att för att skapa attraktivitet och aktiviteter för alla som bor här.

Ett exempel på hur banken kan hjälpa till är samarbetet som skapades med Agitator, ett destilleri i Arboga, som temporärt ställde om produktionen till handsprit under pandemin.

– Handsprit var då en bristvara. Banken köpte in tvålpumpar och sedan levererade vi handsprit till vårdsektorn och andra behövande verksamheter i regionen. När vår region utmanas under en stor kris som Covid-19 så visar det sig hur viktigt samarbete är. För att skapa en bättre framtid och ett mer attraktivt Västra Mälardalen för alla som bor här, företag och alla framtida västra mälardalingar, är samverkan en viktig framgångsfaktor, säger Mikael Bohman avslutningsvis.