Kristin Lahed

Kristin Lahed Regionchef Svenskt Näringsliv, Västmanland

Så överbryggar vi Västmanlands jobbklyfta

Västerås är en kommun med vind i ryggen. Befolkningen växer och staden expanderar. Högskolan blir universitet. Flera spännande företagsetableringar och forskningssatsningar har landat i kommunen och ökat framtidstron. Allt detta ska firas och byggas vidare på.

SAMTIDIGT FINNS STRUKTURELLA problem som vuxit till sig i bakgrunden. Ett sådant är den svenska arbetsmarknadsparadoxen där företagen misslyckas med att rekrytera personal, samtidigt som många invånare står utanför arbetsmarknaden. I Västmanlands län misslyckas i genomsnitt var femte rekryteringsförsök samtidigt som nästan var sjätte vuxen står utanför arbetsmarknaden. Bara i Västerås är över 20 000 människor enligt SCBS beräkning inte självförsörjande. Det skadar naturligtvis tillväxten då företag måste tacka nej till ordrar och investeringar på grund av utebliven bemanning, men framför allt innebär utanförskapet just ett utanförskap för varje enskild individ som idag inte kommit in på arbetsmarknaden och är självförsörjande.

VÅRT VÄLFÄRDSSYSTEM ÄR inte anpassat för att färre ska försörja fler och för att Västerås framgent ska kunna fortsätta ha en stark utveckling som kommer hela befolkningen till del behöver utanförskapet minskas och andelen självförsörjande öka, fler måste få möjligheten komma ut i arbete. För att åstadkomma detta behöver offentliga och privata aktörer samarbeta. En viktig kugge är naturligtvis utbildning. Skolan behöver stärkas så att elevernas kunskapsinhämtning och anställningsbarhet ökar. Det behöver satsas mer på utbildningar som leder till jobb och unga måste få en ökad förståelse för behoven på arbetsmarknaden. Gällande den nära sammanflätade integrationsproblematiken kan vi komma stora steg framåt om vi bekämpar kriminaliteten, skapar lugn i utsatta områden och satsar på att förbättra kunskaperna i det svenska språket.

MINST LIKA VIKTIGT som de allmänt erkända förslagen ovan är att vi måste öka samhällets flexibilitet för att kunna ge människor en andra chans i livet. Personer som misslyckats i skolan, valt fel utbildning eller kommit till Sverige i vuxen ålder måste få det lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. I dag är det svårt att ta igen en förlorad skolgång.

MEN DET FINNS en annan väg att gå. Hela samhället skulle gynnas av om det blev enklare att komplettera kunskapsluckor, validera befintliga kompetenser och att yrkesväxla också i vuxen ålder. Med fler företagsnära, kortare och mer praktiska yrkesutbildningar skulle fler som fallit utanför ramen i det allmänna skolsystemet kunna fångas upp och hitta rätt väg in i jobb. På detta sätt skulle fler personerkunna bli en del av och bidra till Västerås och Västmanlands starka utveckling. Företagen skulle kunna anställa fler medarbetare som utvecklar verksamheterna. Med starka företag och fler i jobb frigörs resurser till investeringar i välfärden. Det skulle vi alla vinna på.