Maria Blomqvist Seco

Maria Blomqvist har arbetat på Seco Tools globala huvudkontor i Fagersta sedan 2012.

Omställning i ett globalt företag kräver anpassning till lokala omständigheter

Seco har tillsammans med alla andra Sandvik-bolag anslutit sig till initiativet Science Based Target Initiative för att nå nollnettoutsläpp av växthusgaser till år 2050. Framgång träffar hållbarhetschefen Maria Blomqvist som berättar om hur de arbetar med att ställa om sin verksamhet på alla nivåer.

Maria Blomqvist har arbetat på Seco Tools globala huvudkontor i Fagersta sedan 2012. Även om hon har haft flera olika roller har det hela tiden kretsat kring frågor gällande miljö, hälsa och arbetsmiljörelaterad säkerhet. Idag är hon global hållbarhetschef för Seco-koncernen.

– Något som visar på ambitionsnivån vi har inom hållbarhetsområdet är att ledningsgruppen beslutade att chefen för hållbarhet rapporterar direkt till VD. Det gör att trycket i arbetet med hållbarhet i hela koncernen har ökat. Det går inte att jämföra med när jag började på Seco, då låg hållbarhet inte särskilt högt uppe på agendan. Nu är det på allas läppar och vi ligger i tiden när vi driver den här resan inom koncernen. Vi ligger i framkant och vill fortsätta vara det, säger Maria Blomqvist.

Vad innebär arbetet i din roll?

– Mycket handlar om att driva på så att det sprids information om hållbarhet och vilka insatser vi behöver göra framåt. En viktig styrning av vårt arbete utgår från att vi tillsammans med andra Sandvik-ägda bolag har gått med i Science Based Target Initiative. Det är ett stort och viktigt initiativ för att vi och andra industriföretag ska nå nollutsläpp vad gäller växthusgaser till senast 2050.

Maria förklarar att arbetet med att nå nollutsläpp delas in i tre olika målområden eller scopes som det kallas på engelska.

– Scope 1 gäller företagsbilar och utsläpp från egna fabriker och Scope 2 gäller inköpt energi, el och uppvärmning. De bitarna har vi jobbat väldigt mycket med och ligger redan långt framme. Där kommer vi inte vänta till 2050 med att bli net zero. Scope 3 gäller allt annat, så som råvaror, transporter, förpackningar, transport till kunder, användning hos kunder och återvinningsfasen. Här arbetar vi just nu med att kartlägga var vi står nu och ser över vilka insatser som behöver göras för att nå våra mål. Arbetet med Scope 3 kräver mycket samarbete med leverantörer och kunder. Möjligheten att nå nollutsläpp påverkas i hög grad av leverantörers utsläpp. Därför kommer en viktig del handla om att ställa krav på leverantörer och även att välja rätt leverantörer. En annan viktig del handlar om att öka andelen återvunnet material i produktionen.

Var finns de största utmaningarna?

– Framförallt är det relaterat till råvarorna i produktionen och transporter av produkter och råvaror. Det handlar om att se över logistikflöden, vilka transportörer vi använder, vad de har för typ av fordon och så vidare. Sedan kan det även handla om att få till än mer samordning av transporter så att det skickas klumpleveranser till kunder istället för småleveranser.

Det varierar hur engagerade leverantörerna själva är i hållbarhetsarbetet.

– På sikt är det bara de leverantörer som följer med på den här hållbarhetsresan som vi kommer samarbeta med i framtiden. Annars kommer vi inte att nå våra mål. Det kommer att bli en omställningsperiod nu fram till 2050. De leverantörer som inte är beredda att ställa om kommer det bara bli ett kortsiktigt samarbete med.

Vad är viktigast för att ni ska lyckas minska era egna utsläpp?

– Det handlar mycket om att förändra vårt beteende. Redan nu har vi en ganska miljövänlig produktion, men det gäller att effektivisera den ytterligare. En positiv effekt av pandemin är att vi hittat andra sätt att jobba på och att vi tänker till när det är rätt att resa eller när det passar bättre att mötas på andra sätt. Precis som andra förändringsresor så är det här en kulturell förändring. Vi behöver ha respekt för att vi alla är på olika stadier i den här förändringsresan. Exempelvis har vi en fabrik i Detroit i USA. Där har man bestämt att börja återvinna allt avfall istället för att köra det till brännbart. Det låter inte så speciellt för oss men i den här delstaten i USA är återvinning ovanligt. Därför handlar mycket om att informera om varför arbetet är viktigt, vad man ska tänka på och hur vi ska göra för att lyckas.

Maria tycker att det märks att engagemanget för hållbarhet är stort bland många kollegor.

– Det är en viktig del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Idag är det inte bara den yngre generationen som ställer krav på oss och driver på i hållbarhetsfrågorna, utan vi ser att det finns ett stort engagemang i alla åldrar och från så många olika intressenter. Vi har ägarna som trycker på de här frågorna, flera kunder som är med på den här resan och vi har medarbetare som är passionerade kring hållbarhet. Det är det som gör det så roligt att jobba på Seco, att alla har så stort engagemang kring den här frågan. Alla behöver bidra med sin del, från forskning och utveckling till sälj. Om vi tar fram en ny produkt som är mer energikrävande i produktionsfasen eller användning så påverkar det resultatet i Scope 1 eller Scope 3. Därför är det viktigt att ha med sig produktionen för att hitta energitjuvar. Våra egna fabriker har börjat köpa koldioxidfri el nu. Att jobba med förpackningssidan, logistik och inköp är också en stor och viktig del.

Tack vare en ny innovation kommer Seco snart kunna övervaka varje produkts hela livscykel.

– Vi kommer kunna följa varje enskild produkt i detalj och se varje råvara som ingår och var råvaran kommer ifrån, hur mycket energi som produkten har förbrukat under tillverkning och användning, om produkten är uttjänt och var den återvinns. Det blir en sluten cirkel. En annan smart grej som vi infört är värmeväxlare som kan återvinna värme från vår produktion. Istället för att bara släppa ut spillvärmen eller kyla ner den så fångas det upp och skickas ut på fjärrvärmenätet i Fagersta i samarbete med VB Energi. Det blir mer och mer värme som kan levereras ut på det sättet och idag räcker det till för att värma upp 600 villor.