Kompetensbristen i regionen kräver krafttag

Oavsett konjunkturer är kompetensförsörjningen en av våra företags största utmaningar.  I årets företagsklimatmätning säger 41 procent av företagen i Västmanland att kompetensförsörjningen i länet fungerar dåligt. Samtidigt vet vi alla att medarbetare med rätt kompetens är en förutsättning för att företagen – och i förlängningen vår region – ska gå och må bra.

Det har i åratal pratats om problemet med kompetensförsörjning i vår region där flera olika undersökningar och möten har genomförts, men vi har fortfarande inte kommit tillräckligt långt. En god kompetensförsörjning handlar om att kommunernas unga ska avsluta en gymnasial utbildning, att vuxna arbetslösa ska kunna gå från bidrag till arbete och om att människor mitt i karriären ska kunna skola om sig när verkligheten förändras. God kompetensförsörjning är också en viktig förutsättning för att kommuner ska vara attraktiva för såväl befintliga företag som för potentiella nyetableringar.

Västmanlands tillväxt och konkurrenskraft grundar sig i företagens historiskt höga investeringstakt, som dock under lågkonjunkturen har visat sig sjunka. Men trots den förhållandevis låga investeringstakten är fortsatt kompetensförsörjningen företagens största tillväxthinder. I regionen menar företagen att 7 av 10 rekryteringsförsök misslyckas, samtidigt som 35% av företagen vittnar om att man tvingats dra ned på verksamheten på grund av kompetensbristen.

När Svenskt Näringsliv frågar företagen vilken kompetens de söker är yrkesutbildade på gymnasial nivå det vanligaste svaret. Det är dessutom den grupp där företagen upplever sig ha svårast att hitta nya medarbetare. Kommunerna sitter därmed på en stor del av makten att tackla problemet och för att hitta en gemensam väg framåt behövs mer dialog för att bli överens om var vi står.

Utmaningarna med kompetensförsörjningen är stora, men företagen är gärna en del av lösningen. När jag pratar med företagare i vår region vill de gärna ha kontakt med skolan i exempelvis dialoger om utbudet, ta emot praktikanter, erbjuda studiebesök för studie- och yrkesvägledare och mycket annat.

Utanförskap är dåligt för individen och kompetensbrist är dåligt för företagen. Ljusglimten är att det finns reformer att genomföra för att stärka konkurrenskraften i regionen. Det finns framför allt tre områden som kommunerna, regionen och företagen behöver utveckla tillsammans: 

1. Kommunerna behöver ha en strukturerad samverkan med företag och branscher på lokal och regional nivå. Inom samverkan behöver behoven kartläggas, utbildningsplatser dimensioneras och attraktionen stärkas.

2. Yrkesvux behöver användas som ett strategiskt verktyg. Det behövs fler platser och en flexibilitet för att möta behoven.

3. Uppvärdera SYV-verksamheten med arbetsmarknadens framtida kompetensbehov som grund och stärk samverkan med det lokala näringslivet.

Kompetensutmaningen är stor. Men det finns vägar framåt, föregångare att lära av och en vilja att vara en del av lösningen. Företagen sitter på lösningarna, men politiken måste ge rätt förutsättningar för att lösningarna ska kunna bli verklighet. Nu är det dags att  politikerna i vår region kliver fram och agerar.

Kristin Lahed

Regionchef, Svenskt Näringsliv Västmanland