Framtidens kompetensförsörjning startar på gymnasiet

Oskar Axelsson.

Många företag i Sverige har nu en osäker framtidsbild med vikande efterfrågan, högre kostnader och hack i ­värdekedjor. Trots det ser Mälardalens konkurrenskraft stark ut de kommande åren med en varierande basindustri, stor tjänstesektor och ett antal nyetableringar. Sammantaget innebär det tusentals nya arbetstillfällen. För att lyckas fylla dessa jobb är ­fortsatt kompetensförsörjning den enskilt viktigaste frågan för näringslivet.

En stor del av lösningen för framtida tillväxt 

finns hos dagens ungdomar som under våren gjort sitt gymnasieval. Sedan ett antal år tillbaka är ­trenden tydlig, de flesta ungdomar väljer bort ­yrkesprogrammen samtidigt som företagen till stor del fortsatt kräver yrkesutbildad personal. ­Konsekvenserna är allvarliga, i form av ungdomsarbetslöshet och högre kostnader för både samhälle och företag.

En framgångsrik väg är att skapa nära samarbeten mellan utbildningsväsende och näringsliv, samtidigt som de konkreta jobb som efterfrågas integreras mer med utbildningen. Det här kan ske genom en beprövad modell där företag anställer en gymnasieelev utefter den svenska lärlingsmodellen. Eleven formas genom företagets verksamhet, tillsammans med skolans ­utbildningsplan. Skolformen finns redan på plats och flera pilotprojekt har visat att det ger mycket goda resultat. Lärlingssystemet är en ­kostnadseffektiv modell samtidigt som vi ser att attraktiviteten för ­yrkesprogram höjs där modellen används. För ett gott resultat behöver företag erbjuda dessa platser och vara delaktiga i skolornas programråd.

Lösningen på kompetensutmaningarna finns inte bara på gymnasiet, det behövs även flera andra ­parallella insatser. Yrkeshögskolan, med en inte­grerad direktingång hos företagen, behöver fortsätta utvecklas kraftigt och som även möjliggör yrkes­växling och kompetensutveckling senare i livet. ­Likväl behövs en stärkt samverkan mellan näringslivet och de två universitet som finns i Mälardalen för att skapa mer integrerade utbildningar. Vi ser dessutom att internationell arbetskraft är ett viktigt komplement för att lösa kompetensbehoven.

Det finns flera effektiva lösningar framåt, men den största framtida tillgången är de tusentals ­ungdomar som snart börjar gymnasiet. Ett yrkesprogram ger både stora jobbmöjligheter och goda ­förutsättningar till framtida högre studier. Ökar dessutom den ­konkreta kontakten mellan företag och gymnasieskolor kommer matchningen att förbättras avsevärt.

Oskar Axelsson
VD, Handelskammaren Mälardalen