”Länsstyrelserna är en myndighet i demokratin och samhällets tjänst”, säger Landshövding Minoo Akhtarzand.

Företag och organisationer engagerar sig för hållbarhet

Länsstyrelsen i Västmanland har ett övergripande ansvar för att samordna insatser för att skapa en mer hållbar region. Framgång träffar Landshövding Minoo Akhtarzand för att lära oss mer om de satsningar som görs för ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Minoo Akhtarzand har en gedigen bakgrund inom näringslivet och offentlig förvaltning bakom sig, bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall, styrelseordförande för Södertörns högskola och generaldirektör för Banverket samt Landshövding för Jönköpings län. Sedan 2016 är Minoo Akhtarzand Landshövding i Västmanlands län.
– Länsstyrelserna är en myndighet i demokratin och samhällets tjänst. Så är det bokstavligen och verkligen. Som statens yttersta representant i varje län ansvarar Länsstyrelsen för att alla nationella beslut implementeras och genomförs i respektive län med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna. Vi arbetar inom väldigt många områden, och har koppling till alla departementens ansvarsområden förutom utbildningsområdet, berättar Landshövding Minoo Akhtarzand.

Samverkan en del av länsstyrelsernas DNA

Länsstyrelsen har rollen att inom ramen för sina verksamheter samordna, samverka, vägleda samt stödja kommuner och verksamheter i länet, men även ansvar för en del tillsyn. Hållbarhetsfrågorna går som en röd tråd genom allt det som Länsstyrelserna gör.
– Allt vi arbetar med har en gemensam nämnare: hållbarhet. Vår vision är att samverka för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. I det här arbetet är FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 styrande. Dels har vi en egen organisation som arbetar med hållbarhetsmålen, dels har vi ansvar för samordning. Samverkan är en viktig del av länsstyrelsernas DNA. I vårt arbete har vi fokus på tre områden: 1. Ekonomisk hållbarhet, där vi skall bidra till mer utveckling i hela länet, inom ramen för det har vi bidragit till företagsstöd på landsbygden där vi arbetar nära Region Västmanland, 2. Social hållbarhet, ett omfattande område men där basen är mänskliga rättigheter, jämställdhet och barnperspektivet 3. Miljömässig hållbarhet.

Verkstad och inte bara prat

Med inspirationen hämtad från Jönköpings län, där Minoo Akhtarzand tidigare var Landshövding, har Länsstyrelsen grundat tre råd för att främja samverkan inom hållbarhet: Miljö- och klimatrådet, Integrationsrådet och Jämställdhetsrådet, med Landshövdingen som ordförande. I dessa samverkansorgan finns ledande företrädare från länets kommuner, större företag, Region Västmanland, Mälardalens högskola, civilsamhället och lokala myndigheter. Exempelvis samlar Jämställdhetsrådet 45 organisationer med totalt 107 personer engagerade.
– Det finns en otroligt bra uppslutning i alla råd. Det som är bra när vi har företrädare från den högsta nivån är att alla är vana med att det ska hända saker. Alla är inriktade på att det ska bli verkstad och inte bara prat. När det gäller Jämställdhetsrådet så har vi fyra arbetsgrupper som jobbar med fyra fokusfrågor som utgår ifrån de 6 nationella jämställdhetspolitiska delmålen: Jämställd ekonomi (jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet), Jämställd utbildning, Jämställd hälsa och Mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Gruppernas uppdrag är att identifiera aktiviteter och samverkansprojekt som vi kan jobba med tillsammans i hela länet. Viktigt är att projekten drivs parallellt med det ordinära linjearbetet. De projekt som grupperna lyfter fram beslutas sedan av rådet som träffas fyra gånger per år. Då vi har en så bra uppslutning i rådet så känner sig alla committade och engagerade i de beslut som fattas.

Lyckade projekt

Ett exempel på projekt som lyfts fram genom Jämställdhetsrådet är ”Västmanlandsmodellen”.
– Ett av våra uppdrag inom Länsstyrelsen är att motverka våld i nära relationer och även att motverka att djur far illa. Västmanlandsmodellen innebär att vi tagit fram ett arbetssätt där de som arbetar med tillsyn av djurskyddsuppdraget får redskap och möjlighet att även kunna identifiera misstanke om våld mot kvinnor och barn. Det här har lett till att Länsstyrelsens medarbetare som arbetar med tillsyn av djurskydd under förra året kunnat skicka vidare ett 30-tal fall med misstanke om våld mot kvinnor och barn, säger Landshövding Minoo Akhtarzand.
Ett exempel på projekt som kommit fram ur Integrationsrådet är Kvinna in i Sverige, som även fått stöd av Europeiska socialfonden (ESF).
– Det här projektet har nu stannat av lite grann på grund av Corona-läget, men det går ut på att identifiera och hjälpa de utrikesfödda kvinnorna som riskerar att aldrig komma ut i samhället i Västmanland. De engagerade kvinnorna i projektet träffas i grupp, får nya kontaktytor, får träffa personer från myndigheter, lära sig svenska och får hjälp att komma in i samhället.

#svinnbra

I Miljö- och klimatrådet som var det första rådet som bildades i Västmanland 2016 involverar ett 50-tal organisationer från olika delar av länet, med 160 engagerade nyckelpersoner som deltar aktivt i rådets arbete. Inom rådet har så här långt, 18 projekt initierats.
– Exempel på satsningar som initierades är en kartläggning av lämpliga tak för solcellsanläggningar, vilket bland annat ledde till att vi satte upp solceller på taket till Länsstyrelsen. Projektet #svinnbra är ett annat lyckat exempel som leddes av Tove Rydenstam från Mälardalens högskola och syftade till att minska svinnet hos restauranger och storkök. Projektet avslutades med ett kunskapsseminarium som blev en succé. Engagemanget kring de här frågorna är stort idag hos alla parter.
Landshövdingen lyfter fram att regionens företag, kommunerna, Region Västmanland och Mälardalens högskola har viktiga roller i alla råden.
– Jag känner mig jätteglad att det finns ett så stort engagemang och att alla involverade aktörer nu arbetar med Agenda 2030 i sina egna organisationer. De som är med i våra råd är representanter på den högsta nivån och tar med sig frågeställningar som kommer upp till sina egna verksamheter. Sällan eller aldrig har vi sett att de involverade aktörerna som är med i råden har motsatt sig nya satsningar på hållbarhetsområdet. Tvärtom är det ledande representanter från regionens företag som leder arbetsgrupper inom alla råden och driver på frågor som jämställd ekonomi och minskat matsvinn med mera. Ska vi göra en verklig förändring för att få ett hållbart samhälle så krävs det att vi kraftsamlar, tar ansvar och agerar.

Förebyggande arbete

Hur kan då Länsstyrelsen i Västmanland inspirera fler företag att agera mer hållbart?
– Det här är något som vi bara kan göra tillsammans, där råden spelar en stor roll. Men inte bara i råden utan hela Länsstyrelsens arbetssätt handlar om samverkan, kunskapsutbyte och där vi träffar kommuner, företag och andra organisationers representanter. Här är det viktigt för oss som myndighet att samtidigt som vi vill vara lyhörda, alltid agera rättssäkert. Därför är vår målsättning att inom ramen för rättssäkerhet jobba förebyggande, vara lyhörda och tillsammans med berörda organisationer och företag identifiera lösningar och möjligheter så att de kan uppfylla olika lagkrav, säger Landshövding Minoo Akhtarzand avslutningsvis.