Enorm potential för energieffektivisering inom svensk industri

ABB Motion är världens största leverantör av motorer och drivsystem. Det ger affärsområdet en nyckelroll inom omställningen till en mer hållbar industri. Framgång träffar Åsa Granli på ABB Motion som berättar engagerat om den stora potential som finns inom energieffektivisering.

Åsa Granli, ABB Motion.

Åsa Granli, som är uppväxt i Dalsland och tog civilingenjörsexamen på Luleå tekniska universitet, flyttade till Västerås för att gå traineeprogrammet på ABB för 13 år sedan. Idag är hon ansvarig för den svenska försäljningsverksamheten i ABB Motion och är samtidigt aktiv i samhällsdebatten för att få fler att se möjligheterna med att effektivisera energiförbrukningen.

– Energieffektivisering är viktigt för alla industriföretag, långtifrån bara en storbolagsfråga. Och potentialen är stor, du kan göra skillnad med relativt små medel. Det blir väldigt tydligt när vi pratar om motorer. Genom att byta ut en enda motor till en ny högeffektiv motor  kan du minska energiförbrukningen med lika mycket som en lägenhet förbrukar under ett år, säger Åsa Granli.

Diskussionen om energieffektivisering har flera år på nacken och tekniken är egentligen inte ny förklarar Åsa.

– När elpriset är högt har frågan kommit på agendan på ett helt annat sätt. 

Nu är elpriset lägre men samtidigt är energifrågan och hur vi hushållar med våra resurser här för att stanna. Vi trycker på för att lyfta fram att den investering som görs för att förnya till exempel motorer har du nytta av lång tid framöver. Självklart krävs det kapital för att göra en sådan investering, men kostnaden är mindre än många tror. Vi har dessutom ett samarbete med Stena Recycling som återvinner de gamla motorerna om ett företag byter ut dem, som gör att ett företag kan få en payback när de återvinns. Vårt och hela branschens bidrag till diskussionen är att visa vägen.

Finns det många gamla motorer kvar idag?

– Ja verkligen, det är på ett sätt fantastiskt att motorer som ABB sålde för 40-50 år sedan fortfarande är igång och rullar. Genom att vi kopplar upp de gamla motorerna med smarta sensorer så kan vi prioritera vilka motorer som borde bytas ut först. Med enkla medel kan vi på det sättet göra en kartläggning av ett företags maskinpark och fokusera på de delar där vi kan göra störst påverkan. Idag finns det en halv miljon av våra motorer som snurrar i Sverige, det är häftigt utifrån perspektivet att det finns så mycket potential i att spara energi om de byts ut.

ABB Motion hjälper en rad företag från olika branscher med att effektivisera sin energianvändning.

– Vi arbetar med Tarkett just nu. De har valt att koppla upp hela sin installerade bas av motorer för att kartlägga och prioritera vilka motorer som bör bytas ut. I ett första steg har de valt att byta ut 10 motorer och redan kunnat spara 800 MW. Dialogen om ett nästa steg är igång. Det som är så tacksamt med det här arbetet är att effekten märks så direkt. Allt är också en ganska enkel åtgärd med beprövad teknik och du vet vad du får. Tarkett är dessutom ett exempel på att långt fler än traditionell basindustri kan dra stor nytta av det här. Enkelheten i att kunna ta sig an ett arbete stegvis, med några motorer i taget, underlättar också.

Varför får frågan om energieffektivisering och utbyte av motorer inte mer uppmärksamhet? 

– Vi ser att det finns ett kunskapsglapp här, inte bara hos allmänheten utan även inom näringslivet. Varje gång vi gör en presentation så väcker det förvåning –  oj är potentialen så här stor. Så det är viktigt att vi blir än bättre på att kommunicera den stora potential som finns här, för såväl klimatets skull som för att bättre hantera energibehoven nu och i framtiden. 

Hur stor är potentialen för svensk energianvändning?

– Om alla motorer i Sverige skulle bytas ut till nya motorer, så pratar vi om 10-12 Terawatt-timmar. Till detta skall läggas fastighetssidan där det också finns en stor effektiviseringspotential och där man kan använda smart mätteknik för att dra ner på energiförbrukningen. Ett annat område är att anpassa sin produktionsprocess  efter när energin produceras. Då vi bygger ut vår energimix med mycket vindkraft så är behovet av styrning av produktion större än någonsin. Här finns systemstöd som till exempel ABB:s lösning Optimax som hjälper till att styra produktionen på ett smart, energieffektivt sätt.

 Åsa lyfter fram att det är viktigt att skilja på att spara och effektivisera.

– Det är viktigt att skilja på energibesparing och energieffektivitet. Självklart är det jättebra att vi tänker på energibesparing, så som att vi som privatpersoner tänker på att släcka lampor och liknande. Energieffektivisering handlar istället om att göra mer med mindre, inom industrin vill vi ju öka produktionstakten inte minska den.

Hur ligger Sverige till i en internationell utblick på det här området? 

– Generellt ligger vi långt framme. Vi har ju fördel i Sverige av stor tillgång till grön el. I andra länder är det inte så, vilket gör att energieffektivisering får en positiv direkt effekt på företags koldioxidavtryck. Historiskt har vi samtidigt haft relativt sett lägre elpriser i Sverige vilket gör att vi kunnat vara mer generösa med vår energianvändning tidigare. Därför finns det fortsatt mycket att göra inom detta området i Sverige.

Upplever du att ni har kunnat vara med och lyfta frågan högre upp på dagordningen?

– Vi har drivit frågan länge men sedan 1-1,5 år tillbaka så märks det ett ökat intresse, även från kundhåll. Det är glädjande att vi i samhället gemensamt inser att vi behöver hushålla med de resurser som vi har. De goda exemplen är också konkreta, det går snabbt att gå från ord till handling. Samtidigt borde vi prata om det ännu mer. Ofta fastnar diskussionen i frågor om energislag och kapacitetsutmaningar, men vi måste kunna lägga på den tredje hörnstenen: hur använder vi den energi som faktiskt produceras?

Hur kan ni samarbeta inom branschen?

– För två år sedan startade vi Energy Efficiency Movement för att samarbeta bättre inom området tillsammans med företag och myndigheter. Vi behöver gå ihop gemensamt för att nå den fulla potentialen. Till exempel arbetar vi nära Alfa Laval som är experter på värme, där det ju även finns en stor potential för effektivisering. Det bästa är om vi branschkollegor kan samverka och ta oss an varje enskilt fall utifrån ett helhetsperspektiv.

Hur ser du på framtiden? 

– Jag är optimist, det finns en så stor potential i de lösningar som vi har idag. Det är lätt att ha en tilltro till ny kommande teknik och glömma bort den teknik som redan finns idag inom energieffektivisering. Vi behöver inte vänta, vi behöver göra. Och se till att hitta en balans mellan den energi som skapas, hur vi transporterar energin och hur vi använder den. Alla skulle gynnas av om man förstår att alla tre delar behöver lika stort fokus i debatten. 

Fakta om energieffektivisering

Industrin står för cirka 40 procent av Sveriges elförbrukning och två tredjedelar av denna förbrukning går till elmotorer. ABB:s uppskattning är att svensk industri skulle kunna effektivisera bort 8 procent av Sveriges elanvändning varje år bara genom att byta ut uttjänta motorer till dagens standard. Tre områden med nära lösningar till energieffektivitet är:

1. Elmotorer – ABB Smart Sensor

Industrins arbetshästar, motorerna, står för två tredjedelar av industrins energiförbrukning. Med en smart sensor kan man kontinuerligt mäta en motors prestanda och energiförbrukning. Det går då enkelt att se vilka motorer som behöver bytas ut eller styras 

på ett annat sätt. Med en frekvensstyrd motor sparar man 30 procent direkt av elförbrukningen, jämfört med en motor som är direktkopplad mot nätet. En ny motor har cirka sju procent bättre verkningsgrad, vilket har en enormt stor påverkan på förbrukningen.

2. Fastigheten – Energy Manager

Det är alltid värt att kontinuerligt mäta fastighetens energiförbrukning på detaljerad nivå, då man med den informationen kan göra specifika åtgärder där inverkan är som störst. Detta leder oftast till signifikant minskning av fastighetens energikonsumtion. Det kan handla om exempelvis ventilationssystem eller pumpsystem som inte är optimalt designade eller som står för rena energiläckage. Sådant är svårt att upptäcka utan att mäta detaljerat och kontinuerligt.

3. Processen – Optimax

Flexibel elkonsumtion i processindustrin innebär att man styr processen utifrån tillgång på el. Man kan parera och maximera produktionen utifrån energitillgång och kapaciteten i nätet. På så sätt kan man kapa effekttopparna, vilket ofta är den stora begränsningen i nätet. Med detta kan man få en helt annan utnyttjandegrad och en helt annan ekonomi i elförbrukningen.