Catarina Berglund på Automation Region.

”Det går att påverka det vi trodde var omöjligt”

Västmanlands automationskluster Automation Region har på nära håll följt hur det går för regionens företag under pandemin. De fick även agera spindeln i nätet när industrin ställde om till att producera skyddsutrustning åt den krisdrabbade vården. Vad tänker de om pandemins påverkan på Västmanlands näringsliv och framtid?

Automation Region startades av industrin i regionen för 13 år sedan för att stärka innovationsmiljön på automationsområdet. Automation Region startades av industrin i regionen för 13 år sedan för att stärka innovationsmiljön på automationsområdet.

– Vi är en förening med cirka 150 medlemsföretag och partnerorganisationer med koppling till industrin. Företagen skiljer sig åt storleksmässigt men har det gemensamt att de har förmåga att bidra till att på ett hållbart sätt göra svensk industri än mer konkurrenskraftig. Alla i klustret utgör tillsammans Automation Region, det är en rörelse, berättar Catarina Berglund som är processledare på organisationen.

Viktigt att utveckla egna lärandet

Klustrets arbete rymmer många olika aspekter, ofta kopplat till lärande och gemensam utveckling.

– Vår styrka är samverkanskulturen och att alla är så engagerade. Sedan driver vi olika projekt genom utvecklingsgrupper. Det är också mycket viktigt att utveckla det egna lärandet när förändringstakten är så hög som idag. Vi arrangerar både stora seminarium för samtliga medlemmar och knyter kontakter mellan enskilda medlemmar för att skapa mindre, specialiserade workshops.

För att ytterligare stärka kompetensutvecklingen och samverkan är Automation Region sedan 2016 etableradesom en centrumbildning på Mälardalens högskola.

– Den finansieras av Vinnovas tävling Vinnväxt som delar ut pengar till de som kan stärka ett existerande styrkeområde, vilket vi kan inom regionens styrkeområde automation. Det är ett samarbete mellan Region Västmanland, Västerås stad och våra medlemmar för att koppla ihop forskning, innovation och entreprenörskap kring framtidens utmaningar. Även utan Corona står industrin inför en enormt stor omställning kring teknik och digitalisering. Där går vi in som en oberoende part som kan koppla samman aktörer inom industrin och forskning för att analysera och möta framtidens behov. Från Automation Region håller vi oss uppdaterade om utvecklingen ifall det skulle behövas att vi gör en insats på nytt.

Hur har det gått för era medlemsföretag under Corona?
– Alla branscher har självklart påverkats men inom industrin har vi generellt ännu inte sett att det blir någon enorm ekonomisk påverkan. De projekt som redan var igång fortlöper men vi märker en stor förändring i att det inte riktigt vågar satsas på nya projekt. Det har lättat något nu men finns fortfarande en osäkerhet. I våras var det utmanande för de som arbetar som konsulter att bistå i sina uppdrag när många arbetsplatser stängde ner. Och vissa företag har märkt att särskilt de mindre beställningarna eller jobben har minskat. Vi ser att det kan bero på att idéer man tidigare fick i konversation med kollegor på fikarasten och bestämde sig för att testa nu har försvunnit. Jag funderar på hur det kommer påverka innovationskraften när vi människor inte har samma chans att förädla varandras idéer, säger Catarina.

Positivt att vara en del av ett nätverk

Catarina tror att en av de långsiktiga konsekvenserna av pandemin blir just hur vi samarbetar.

– Vi ser nu tydligt behovet hos människan att mötas och diskutera utanför agendastyrda möten för att få fram nya idéer. Även om vi visste det redan innan syns det så konkret nu hur värdefullt ett bra samverkansklimat är! Att vara en del av ett nätverk och sammanhang har visat sig vara väldigt positivt under krisen för att utbyta tips och råd. Och även om det inte alltid omsätts i ekonomisk bäring är det väldigt bra för humöret.

Andra långsiktiga konsekvenser hon ser handlar om förmågan att mötas på distans.

– Den digitala mognaden har tagit ett otroligt språng framåt och många ser möjligheterna i digitalisering med andra ögon nu. Kanske har vi även blivit mer förändringsbenägna. Det är ju inte tekniken i sig som skapar förändring utan människor som gör det med tekniken som verktyg. Till exempel kommer vi nog fundera mer på hur vi reser även efter pandemin. Nu har vi blivit bekväma med att mötas digitalt och ser fördelarna med tanke på tid, pengar och miljön. Det är positivt men kan påverka innovationskraften. Det är viktigt att vi bygger de digitala plattformarna så att det går att mötas och diskutera, inte bara passivt lyssna. Vi behöver varandra för att gemensamt utveckla idéer och tankar inför kommande utmaningar och dela med oss av erfarenheter.

Hur står sig automationsfältet inom svensk industri idag?
– När vi startade Automation Region för 13 år sen behövde vi ständigt förklara vad automation är. Idag är det ett givet fält och innefattar en nödvändig struktur i våra företag som ser vikten av att utveckla verksamheterna och anamma nya digitala lösningarna med rätt stöd och på rätt sätt. Automationsfältet har blivit tydliggjort och även fått ett mer branschöverskridande inslag. Det senaste har även begreppet indtech, alltså industriell teknologi, uppmärksammats mycket. Inom alla branscher står sig svenska företag internationellt starka vad gäller automationslösningar, säger Catarina.

Vikten av samverkan

När pandemin slog till i Sverige våren 2020 utsågs Automation Region till samverkansansvariga för Region Västmanlands arbete med att ställa om produktionen.

– Det var kris och materialbrist i vården så skyddsutrustning behövdes tas fram snabbt. Vi på Automation Region har kontakterna inom akademin, industrin och företagen. Det gjorde det logiskt att vi blev den aktör som samordnade regionens behov av förkläden, visir och annan skyddsutrustning, samt att definiera tillverkningsspecifikationer för dessa produkter. Många aktörer ville hjälpa till med det man kunde och med våra kontakter inom industriföretagen kunde vi skala upp tillverkningen kraftfullt. Vi började i regionen men växte snabbt till hela Mellansverige och sedan även nationellt med daglig kontakt med exempelvis textilindustrierna i Borås. Vårt arbete visar på vikten av samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv.

Catarina är imponerad över den omställningsförmåga många företag visade upp.

– När det verkligen gällde är det imponerande hur snabbt företagen och systemet agerade och faktiskt ställde om. Det blev uppenbart att resurserna finns där så länge någon kan underlätta processen. Exempelvis har allt arbete un-der våren 2020 lett till flera nya innovationer kring hur skyddskläder bättre kan tillverkas. Vi höll på med uppdraget fram till slutet av sommaren men det är inte ett arbete som stannat av. Idag finns en bättre samordning i regionerna vad gäller att förutse materialbehovet och följa framtidsprognoser. Från Automation Region håller vi oss uppdaterade med utvecklingen om det skulle behövas att vi gör en insats på nytt.

Har permitteringar under pandemin gett anställda möjlighet till kompetensutveckling?
– Både och. I våras fanns vissa hinder för permitterade att studera men det har lättats upp. På Automation Region har vi haft färre aktiviteter 2020, men de aktiviteter vi hållit i har istället dragit fler deltagare. Det finns ett ökande sug efter ny kunskap. Men kompetensbristen är och har länge varit stor i Sverige vilket behöver åtgärdas för att företagen ska vara konkurrenskraftiga. I jämförelse med andra länder lägger Sverige ganska mycket pengar på forskning och innovation men utväxlingen är inte den önskade. Det behöver satsas ännu mer på digital teknologi och att fortsätta utveckla nya lösningar.

Rusta för framtiden

Catarina pekar på att det krävs mer satsningar på utbildningsområdet.

– Dels handlar det om att livslångt lärande får större genomslag, dels behöver vi satsa på skolsystemet för att bibehålla industrins konkurrenskraft. Nu under corona sitter många ungdomar och pluggar hemifrån, hur säkerställer vi deras kompetens för framtiden? Det positiva med distansundervisning är att den blir tillgänglig för fler, till exempel redan yrkesverksamma som då kan anpassa studierna till arbetet. Där har akademin utvecklats mycket senaste året och det kommer öka markant. Att sitta hemma och kunna läsa kurser från Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola och Mälardalens Högskola öppnar för stora möjligheter.

Hur ser du på framtiden?
– Det enda vi vet är att vad vi än planerar så kan vi inte vara säkra på hur utvecklingen blir. Vi måste alla, oavsett bransch, tänka i olika scenarier och vara beredda på allt för att stå rustade för den framtid som kommer. Vi behöver även implementera ny teknik, det skapar mycket bättre förutsättningar för framtiden. Jag tror att vi gemensamt har lärt oss att det finns möjlighet att påverka det som vi tidigare trodde var omöjligt. Vi kan reducera oerhört mycket resande, våra verksamheter fungerar ändå. Trösklarna sänks, förändringstakten ökar och vi har fått ett radikalt förändrat mindset, säger Catarina Berglund på Automation Region avslutningsvis.

Foto från den digitala konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration som samlade 500 deltagare från industrin, akademin och myndigheter den 2 oktober 2020.